Djelatnosti

Projektiranje električnih i gromobranskih instalacija

ENING d.o.o. svoju je djelatnost započeo upravo na ovom području. Gotovo tri desetljeća ENING izrađuje sve vrste elektro-projekata - od idejnih do izvedbenih, jednostavnijih (stambene kuće) do izuzetno kompleksnih (industijske hale, kongregacijske elektrane, trafostanice, fotonapon, stambene zgrade, javna rasvjeta). ENING u projektiranju zadovoljava sve propisane tehničke uvjete, sukladno trenutnim standardima i regulativi. Društvo je izradilo veći broj tehničkih rješenja za preuređenje trafostanica, razdvajanje mjerenja električne energije kod dijeljenja većih poduzeća, spajanja mjerenja radi smanjenja troškova, priključke i slično. Troškovna efikasnost i transparentnost postaju sve više traženi, a sofisticiranost izvršenih poslova odlična je referenca. 

Društvo je izradillo više stotina projekata elektroinstalacija stambenih objekata i industrijskih postrojenja, ali i niz specifičnih projekata trafostanica, srednjenaponskih vodova, eleborata približavanja objekata visokonaponskim vodovima i slično. Društvo je za HEP u više navrata radilo grupe projekata i nadzor za veći broj objekata. Društvo je radilo veće projekte energetski učinkovite vanjske rasvjete, kao i projekte rasvjete industrijskih i javnih objekata. Za sve projekte Društva naručitelji su ostvarili poticaje od strane Fonda za energetsku učinkovitost.

ENING izvodi slijedeće projekte, potrebne za zadovoljavanje tehničkih uvjeta kod gradnje:

ELEKTROPROJEKTI (idejni i izvedbeni, troškovnici)

 • vodovi 10(20) kV
 • trafostanice 10(20)/0,4 kV
 • industrijska postrojenja, hale
 • javne institucije, škole, zavodi
 • poslovni subjekti
 • stambeni objekti
 • javna rasvjeta
 • sustavi zaštite od udara munje
 • fotonapon i alternativni izvori energije

Reference:

Suradnja sa svim arhitektonskim i projektantskim uredima u Bjelovaru (B - Projekt, ARTING, Prostor - eko, Proart - ing, ZG - NUGRAD), HEP...

Javna rasvjeta - Grad Bjelovar, Grad Garešnica, Općina Severin, Općina Veliko trojstvo, Općina Hercegovac, Daruvarske toplice, Škola Veliki Grđevac, Sirana Pag, Industrijska hala Sisak, itd. 

Racionalna uporaba električne energije

Racionalna uporaba električne energije ima direktan utjecaj na troškovu, regulatornu i konkurentsku poziciju subjekta. ENING je ugradio oko 80 uređaja za kompenzaciju prekomjerne potrošnje jalove energije,koje kasnije i servisira i održava. Uređaji Društva nalaze se na području cijele sjeverozapadne Hrvatske od Varaždina, Virovitice, Križevaca, Bjelovara, pa do Daruvara. Novi propisi o uvjetima isporuke električne energije (u primjeni od 01.10.2015. ) predvidjeli su znatno veće naknade za prekomjernu potrošnju jalove energije.

 

RACIONALNA UPORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE

 • kompenzacija jalove energije - projektiranje, servis i popravci, ugradnja uređaja za kompenzaciju jalove električne energije
 • vršno opterećenje - ugradnja uređaja za smanjenje i kontrolu vršnog opterećenja

Reference:

Nadzor kod izgradnje, nadogradnje, širenja - energetske mreže, svih vrsta građevina i pogona, javne rasvjete

ENING, u skladu sa postojećim zakonskim i stručnim standardima, obavlja nadzor ovlašenog inženjera pri izgradnji, proširenju, nadogradnji, rekonstrukciji i sl. svih vrsta stambenih, poslovnih, industrijskih objekata, kao i na radovima na energetskoj mreži RH. 

 

NADZOR

 • nadzor i ostali poslovi kod gradnje
 • nadzor koordinatora i i II

ENING ima dugogodišnju suradnju sa Hrvatskom elektroprivredom, gdje nadzire izgradnju i nadogradnju, rekonstrukciju podzemnih i nadzemnih vodova, trafostanica i ostalih dijelova energetske mreže na području Bjelovara.

Električne instalacije - izvođenje, ispitivanja, servisi i poravci (održavanje)

Električne instalacije moraju se izvesti u skladu sa zahtjevima sigurnosti, pouzdanosti, tehnološkog razvoja. Zbog navedenog ENING prati tehnološke trendove, kao i zahtjeve struke i regulacije - u izradi i kasnijem održavanju električnih instalacija. ENING surađuje sa nizom stranih i domaćih dobavljača koji osiguravaju kvalitetnu i modernu opremu za izradu i kasnije efikasno i sigurno održavanje i praćenje stanja el. instalacija. Praćenje inovativnosti (moderni materijali, kvalitetno servisiranje) omogućuje efikasno praćenje stanja električnih instalacija (kvalitetna mjerenja), što daje dobar uvid u stanje i tehničku ispravnost. Društvo je izvelo više stotina električnih instalacija u stambenim zgradama i industrijskim postrojenjima.

Stručan i moderan pristup projektiranju i izgradnji el. Instalacija omogućuje kasnija efikasna i točna ISPITIVANJA. Navedena ispitivanja propisana su zakonima, moraju se ponavljati u određenim rokovima, a za samo ispitivanje potrebni su mjerni instrumenti i osposobljeni radnici. Društvo posjeduje dvadesetak različitih instrumenata za ispitivanje niskonaponskih instalacija, gromobrana, kabela, traženje kvara, transformatora, mjerenje s memoriranjem podataka i slično.

 

ISPITIVANJE (periodika, obvezna, kontrolna)

 • električne instalacije u industriji, institucijama i stambenim objektima
 • trafostanice
 • gromobrani
 • sustavi antipanične rasvjete i tipkala za isključenje u slučaju opasnosti
 • zaštita od statičkog elektriciteta
 • strojevi i uređaji za rad

ELEKTRIČNE INSTALACIJE - izrada, održavanje, servisi i popravci električnih instalacija

 • energetska mreža, trafostanice
 • benzinske pumpe
 • mljekarstvo, prehrambena industrija
 • vodocrpilišta
 • ljevaonice
 • institucije
 • poslovni subjekti, industrija, industrijske hale
 • stambeni objekti, zgrade, garaže
 • gromobranske instalacije
 • razvodni i glavni razvodni ormari
 • javna rasvjeta

ENING je izveo niz projekata električnih instalacija, od jednostavnih (stambene građevine) do vrlo složenih (kongregacijske elektrane). ENING za HEP održava i servisira trafostanice, a za javni sektor redovno ispituje i servisira iste. 

crossmenu